ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest i-Collect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy W. Rzymowskiego 31, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000862142, NIP: 701-099-84-23, (dalej jako Administrator).

Dane kontaktowe:

Poczta tradycyjna:

I-Collect sp. z o.o.

W. Rzymowskiego 31

02-697 Warszawa

Poczta elektroniczna: kontakt@i-collect.pl

Tel. Kontaktowy: +48 519479664

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy:

pocztą tradycyjną:

I-Collect sp. z o.o.

W. Rzymowskiego 31

02-697 Warszawa

pocztą elektroniczną: dane.osobowe@i-collect.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 • Dane ‘FORMULARZ KONTAKTOWY’

Dane osobowe pozyskane przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane do realizacji przesłanego zapytania i ewentualnego dalszego kontaktu, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać umożliwienie udzielenia odpowiedzi/kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji/ odpowiedzi na przesłane zgłoszenie/pytanie.

 • Dane ‘OSOBY ZOBOWIĄZANE DO ZAPŁATY’

Dane osobowe przekazane Administratorowi od wierzyciela pierwotnego, dotyczące nabywanych pakietów wierzytelności, dotyczące osób zobowiązanych do zapłaty a także danych innych uczestników toczących się czynności windykacyjnych, przetwarzane na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przy czym usprawiedliwionym prawnie interesem administratora jest dochodzenie roszczeń finansowych.

 • Dane ‘KONTRAHENCI’

Dane osobowe wykorzystywane będą w celu prawidłowej realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub w zakresie realizacji obowiązków prawno – skarbowych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji umów i zachowania prawidłowej komunikacji stron, w przypadku danych osobowych osób wskazanych w zawieranych umowach, które nie są stronami tych umów. Podanie danych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

 • Dane ‘MONITORING’

Dane osobowe pozyskane w związku ze stosowanym, w pomieszczeniach biurowych, monitoringiem wizyjnym są przetwarzane w celu ochrony osób i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Dane ‘NAGRANIA ROZMÓW’

Dane osobowe w zakresie głosu przetwarzane w celu zawarcia porozumienia w sprawie warunków i terminów spłaty należności na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dane pozyskane z nagrania rozmowy, są przetwarzane także na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach kontaktowych oraz w celu podnoszenia jakości świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta w zakresie dalszego przetwarzania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne nawiązania kontaktu telefonicznego. Dane z rozmów mogą być także wykorzystane do wewnętrznych celów Administratora, tj. szkolenia, weryfikacja jakości prowadzonych rozmów, cele statystyczne etc.

 • Dane ‘REKRUTACJA’

Dane osobowe udostępnione w dostarczanych aplikacjach rekrutacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji toczących się procesów rekrutacyjnych, na podstawie udzielonej zgody, których dotyczą aplikacje, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie tej samej przesłanki, do celów realizacji przyszłych rekrutacji, jeżeli została wyrażona taka odrębna zgoda. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu nawiązania rozpatrzenia przesyłanych aplikacji.

 • Dane ‘ZATRUDNIENIE’

Dane osobowe pracowników oraz osób wykonujących zlecanie/dzieło etc., przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz skarbowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie udzielonej konkretnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. a) RODO) na ich przetwarzanie we wskazanym, podczas pozyskiwania tych danych, przez Administratora celu i zakresie. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych lub w przypadku stosowanego monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa w oparciu o przesłankę zgody, udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze jako pracodawcy.

PRAWNIE UZUSADNIONY INTERES ADMINISTRATORA

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Za prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku danych pozyskanych z wykorzystywanego monitoringu TV, dochodzenie roszczeń przysługujących Administratorowi w przypadku danych przetwarzanych w związku nabywanymi pakietami wierzytelności. Nagrania rozmów zaś mogą zostać wykorzystane do celów szkoleniowych, mających na celu podnoszenie jakości i sprawności świadczonych usług, ewentualnie celów statystycznych. Administrator posiada także prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktowych czy też realizujących zawarte umowy, polegający na umożliwieniu prawidłowego przepływu informacji pomiędzy stronami tych umów.

ODBIORCY DANYCH

Podmioty przetwarzające:

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym urzędom i organom państwowym na wniosek, a także w celu wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, takim podmiotom jak na przykład dostawcy usług: IT, marketingowych, analitycznych; kurierom, pośrednikom płatności, detektywom, prawnikom etc. Podmioty te mogą przetwarzać dane zgodnie z zaleceniami Administratora, w celu i zakresie przez niego wskazanym. Ponadto Administrator dopuszcza możliwość udostępnienia danych w celu realizacji umowy, mającej na celu zwrotu z inwestycji poczynionych w nabywane pakiety wierzytelności.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.

 • Dane ‘FORMULARZ KONTAKTOWY’

Dane będą przetwarzane do czasu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zakończenia kontaktu.

 • DANE ‘OSOBY ZOBOWIĄZANE DO ZAPŁATY’

Dane osobowe przetwarzane do momentu realizacji celu jakim jest uzyskanie spłaty wymagalnych należności pieniężnych, maksymalnie do 30 dni po dniu spłaty całkowitej roszczenia.

 • Dane ‘KONTRAHENCI’

Dane osobowe przetwarzane są do czasu obowiązywania umowy współpracy, a dalej w ograniczonym zakresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń w tego tytułu.

 • Dane ‘MONITORING’

Dane przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 • Dane ‘NAGRANIA ROZMÓW’

Dane przechowywane przez okres do 6 miesięcy. Nagrania rozmów, podczas których dochodzi do zawarcia porozumienia lub innych oświadczeń woli, przechowywane są przez okres 3 lat, od ich realizacji.

 • Dane ‘REKRUTACJA’

Dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym wzięła udział osoba, której dane dotyczą (maksymalnie do 4 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji przez okres roku od dnia wyrażenia takiej zgody.

 • Dane ‘ZATRUDNIENIE’

Dane osobowe przechowywane są przez czas wskazany w przepisach z zakresu prawa pracy, maksymalnie przez okres 10 lat.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PROFILOWANIE

Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych ani podejmowania automatycznych decyzji w ich zakresie.